Susisiekite

Pirkimo taisyklės

Prekių pirkimas - pardavimas šioje interneto svetainėje vykdomas vadovaujantis šiomis taisyklėmis.

1. Bendros nuostatos
1.1. Šios prekių pirkimo-pardavimo taisyklės (toliau Taisyklės), jas akceptavus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei prieš išsiunčiant užsakymą pažymėjus varnelę prie teiginio „Su pirkimo taisyklėmis susipažinau ir su jomis sutinku“), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu-pardavimu www.elstava.lt internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.
1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu be atskiro įspėjimo pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Su aktualia taisyklių redakcija Pirkėjas privalo susipažinti bei jas akceptuoti prieš kiekvieną naujo užsakymo išsiuntimą.
1.3. Internetinės parduotuvės www.elstava.lt prekyba vykdoma tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.
1.4. Pirkti internetinėje parduotuvėje www.elstava.lt turi teisę:
1.4.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
1.4.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
1.4.3. juridiniai asmenys;
1.4.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.
1.5. Pirkėjas, akceptuodamas šias Taisykles, patvirtina, kad, remiantis Taisyklių 1.4. punktu, jis turi teisę pirkti prekes www.elstava.lt internetinėje parduotuvėje.
1.6. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, patvirtina, kad sutinka, jog jo užsakytų prekių instrukcijos lietuvių kalba, Pardavėjo nuožiūra ir esant techninėms galimybėms, gali būti pateikiamos Taisyklių 2.2. punkte numatyta tvarka Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu.
2. Asmens duomenų apsauga
2.1. Užsisakyti prekes internetinėje parduotuvėje www.elstava.lt Pirkėjas gali be papildomos vartotojo registracijos.
2.2. Pirkėjas užsakydamas prekes Pardavėjo pateikiamuose atitinkamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus savo asmens duomenis (vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, ir kt).
2.3. Pirkėjas patvirtindamas šias Taisykles sutinka, jog 2.2. punkte nurodyti jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo elektroninėje parduotuvėje www.elstava.lt, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais bei sutinka, kad jo asmens duomenys – vardas, pavardė, prekių pristatymo adresas, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas būtų atskleisti Pardavėjo partneriams (duomenų tvarkytojams), teikiantiems prekių pristatymo ar kitas su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas.
2.4. Pirkėjas, sutikdamas, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje tikslu, taip pat sutinka, kad jo nurodytais elektroninio pašto adresu ir/arba telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti.
3. Pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo momentas
3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamas prekes ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia mygtuką „Siųsti užsakymą“.
3.2. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma www.elstava.lt internetinės parduotuvės duomenų bazėje.
4. Pirkėjo teisės
4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes www.elstava.lt internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose Pardavėjo internetinės parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.
4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo–pardavimo sutarties, sudarytos su www.elstava.lt internetine parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę, jos užsakymo numerį, grąžinimo priežastį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo daikto pristatymo dienos, išskyrus atvejus, kai sutartis sudaryta dėl prekių, kurios buvo gaminamos arba užsakomos pagal Pirkėjo individualų užsakymą arba yra akivaizdžiai jam pritaikytos, arba kurios nėra sandėliuojamos Pardavėjo ir buvo užsakytos specialiai šiam Pirkėjui, arba kurios dėl savo prigimties po jų pateikimo Pirkėjui nebegali būti grąžintos dėl prekinių savybių praradimo (netekimo), yra greitai gendančios arba baigiasi jų galiojimo laikas.
4.3. Taisyklių 4.2. punkte numatyta Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis“.
4.4. Taisyklių 4.2 punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama bei nėra praradusi prekinės išvaizdos.
4.5. Tuo atveju, kai Pirkėjas www.elstava.lt internetinėje parduotuvėje įsigyja prekių komplektą ir vadovaudamasis Taisyklių 4.2. punkte numatyta teise pageidauja atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties tam tikros ar tam tikrų prekės ar prekių atžvilgiu, jis privalo grąžinti Pardavėjui visą prekių komplektą, t.y. Pirkėjas tokiu atveju gali pasinaudoti Taisyklių 4.2. punkte numatyta teise tik visų komplekte esančių prekių atžvilgiu. Tuo atveju, kai bent viena iš komplekte esančių prekių neatitinka Taisyklių 11.4 punkte numatytų reikalavimų, Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti grąžinamą prekių komplektą.
5. Pirkėjo įsipareigojimai
5.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
5.2. Pirkėjas, naudodamasis www.elstava.lt.lt internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
6. Pardavėjo teisės
6.1. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, t.y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas. Tokiu atveju šios sumos dydis matomas peržiūrint prekių krepšelį.
6.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve.
6.3. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
6.4. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 8.2.1 punkte numatytą apmokėjimo būdą, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.
6.5. Kai Pirkėjas pasirenka Taisyklių 8.2.2. punkte numatytą apmokėjimo būdą – grynaisiai pinigais/kortele, atsiimant prekes mūsų salone, Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jei Pirkėjas neatvyksta apmokėti už prekes ir atsiimti prekių per 3 (tris) darbo dienas nuo pranešimo apie prekių atsiėmimą išsiuntimo dienos.
7. Pardavėjo įsipareigojimai
7.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės www.elstava.lt teikiamomis paslaugomis.
7.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, t.y. Pirkėjo nurodytus asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių 2 skyriuje ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
7.3. Pardavėjas įsipareigoja pateikti ar pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu 9 Taisyklių skyriuje nurodytomis sąlygomis.
7.4. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.
7.5. Pirkėjui pasinaudojus Taisyklių 4.2. punkte numatyta teise ir esant Taisyklių 4.4. punkte numatytai sąlygai, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 10 (dešimt) darbo dienų, skaičiuojamų nuo grąžinamos prekės gavimo dienos.
8. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai
8.1. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM.
8.2. Pirkėjas gali atsiskatyti už prekes vienu iš šių būdų:
8.2.1. Apmokėjimas banko pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas perveda nurodytą pinigų sumą į vieną iš nurodytų Pardavėjo banko sąskaitų;
8.2.2. Apmokėjimas grynaisiais pinigais arba kortele prekių atsiėmimo metu – Pirkėjas už prekes sumoka jų atsiėmimo (perdavimo–priėmimo) metu.
8.3. Atsiskaitydamas 8.2.1. punkte numatytu apmokėjimo būdu, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti nedelsiant. Minėtu atveju, atsižvelgiant į Taisyklių 6.4. punkte numatytą Pardavėjo teisę, tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.
8.4. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai - PVM sąskaitos faktūros, kurios kartu yra ir prekių garantiniai talonai, jam būtų pateikiamos elektroniniu būdu Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.
8.5. Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad Pirkėjui pateikus prekės užsakymą ir Pardavėjui jį patvirtinus, prekės kaina gali pakisti, atsižvelgiant į prekės kainai įtakos turinčius objektyvius rodiklius, tokius kaip prekės savikainos padidėjimas, informacinių sistemų techninė klaida, papildomos su prekės pardavimu Pirkėjui susijusios išlaidos (LR CK 6.313 str. 7 d.). Pirkėjui tokiu atveju nesutinkant įsigyti prekę nauja kaina, bet kuri iš Šalių, įspėjusi apie tai kitą Šalį, turi teisę nutraukti prekės pirkimo-pardavimo sutartį. Šalys susitaria, kad nuostoliai, susiję su pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimu šiame punkte numatyta tvarka, neatlyginami.
8.6. Prekių krepšeliui, kurį sudarančių visų prekių bendra kainų suma nesiekia 15 (penkiolika) eurų, taikomas 1.5 (vienas su puse) eurų su PVM administravimo mokestis, kurį visais atvejais Pirkėjas privalo sumokėti Pardavėjui ir jis nėra grąžinamas Pirkėjui. Pirkėjas, akceptuodamas Taisykles, patvirtina, kad, sutinka su šiame punkte nurodytu administravimo mokesčiu bei įsipareigoja visais atvejais jį sumokėti Pardavėjui.
9. Prekių pristatymas
9.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, gali pasirinkti prekių pateikimo būdą, t.y. pasinaudoti Pardavėjo teikiama prekių pristatymo paslauga arba atsiimti prekes Pardavėjo prekybos salone.
9.2. Prekių pristatymas Pirkėjui:
9.2.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
9.2.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
9.2.3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.
9.2.4. Prekių pristatymo (transportavimo) mokestis skaičiuojamas atsižvelgiant į prekių pristatymo vietą ir prekių svorį bei į tai, ar Pirkėjas pageidauja pasinaudoti prekių iškrovimo/užnešimo paslauga.
9.3. Prekių atsiėmimas Pardavėjo prekybos atsiėmimo punktuose:
9.3.1. Pirkėjas gali atsiimti prekes nemokamai Pardavėjo prekių atsiėmimo punkte (prekybos salone), esančiame adresu Gėlių g. 2, Avižieniai, Vilniaus r.
9.3.2. Užsakytas prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, skaičiuojamas nuo Pardavėjo patvirtinimo, kad užsakymas jau paruoštas, išsiuntimo momento.
9.3.3. Prekes gali atsiimti tik užsakymą pateikęs asmuo arba asmuo, nurodytas užsakymo pateikimo metu. Atsiimant prekes, būtina su savimi turėti ir Pardavėjo darbuotojui pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą). Jeigu pirkėjas yra juridinis asmuo, užsakymą atsiimantis asmuo privalo pateikti ir juridinio asmens išduotą darbuotojo pažymėjimą.
9.4. Pardavėjas pateikia prekes Pirkėjui vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra visų ar dalies reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.
9.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
9.6. Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekių būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo–priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo–priėmimo dokumente laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės, prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekių komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekės yra pažeistos ir/ar prekės yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti siuntos perdavimo–priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir/ar prekių pažeidimo/neatitikimų aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.
9.7. Detalesnė informacija, susijusi su prekių pristatymu, pateikiama skyriuje Prekių pristatymas.
10. Prekių kokybės garantija
10.1. Kiekvienos www.elstava.lt parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
10.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
10.3. Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią daiktų kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose ar garantiniuose talonuose.
11. Prekių grąžinimas ir keitimas
11.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekėsi keičiamos, grąžinamos vadovaujantis ūkio ministro 2001m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis.
11.2. Norėdamas grąžinti prekę Taisyklių punkte 11.1. nurodytu atveju, Pirkėjas turi užpildyti prekių grąžinimo dokumentą ir pateikti jį kartu su grąžinama preke.
11.3. Taisyklių punkte 11.1. numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių pateikimo ar pristatymo jam dienos, informuodamas apie tai Pardavėją 4.2. Taisyklių punkte numatyta tvarka.
11.4. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
11.4.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
11.4.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
11.4.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.);
11.4.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
11.4.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas) ir užpildytą 11.2. Taisyklių punkte nurodytą grąžinimo dokumentą.
11.5. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame paragrafe nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
11.6. Grąžinamas prekes Pirkėjas gali pristatyti pats adresu Gėlių g. 2, Avižieniai, Vilniaus r. darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 valandos arba atsiųsti naudojantis savo pasirinkto kurjerio paslaugomis. Tuo atveju, kai prekė grąžinama remiantis 4.2. punkte numatyta teise, Pirkėjui tenka prekių grąžinimo išlaidos.
11.7. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintomis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis“ bei ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis“.
11.8. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami mokėjimo pavedimu ir tik į mokėtojo banko sąskaitą. Šių taisyklių 8.6. punkte nurodytas 1.5 (vienas su puse) eurų Administravimo mokestis, mokamas, kai prekių krepšelio sudarančių visų prekių bendra kainų suma neviršija 10 (dešimt) eurų sumos, negrąžinamas.
12. Atsakomybė
12.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
12.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.
12.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
12.4. Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
12.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.
13. Baigiamosios nuostatos
13.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
13.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
13.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.


Paskutinis taisyklių atnaujinimas 2019.02.18.